Imatge del procés experiment reson`ncia sobre paret

Nom: Miguel Ayesa Usechi

Títol: Events. El sonido matérico

Tutor: Lluís Bisbe

Abstract projecte:

“Events. El sonido matérico” és un projecte que pretén extreure la memòria sonora d’espais i elements mitjançant sistemes de registre específics, per després articular alguns conjunts o materials aïllats i reproduir, a través d’aquests mateixos, els esdeveniments registrats en cadascun d’ells. L’objectiu ha estar trobar una sèrie de recursos que permetessin relacionar espai, objecte, sons i memòria. Cerca la modificació d’espais no en funció d’una intervenció on sigui primordial l’impacte visual sinó mitjançant l’articulació d’una sèrie de subtils sons que alteren i transformen completament l’espai i els seus elements.