Beques

 

Beques per a la creació artística

Són anuals i tenen com a objectiu ajudar i incentivar els projectes de creació i investigació dels estudiants de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona que hagin superat un mínim de crèdits de Grau o estiguin inscrits en els programes oficials de Postgrau.

Convocatòria 2018-2019

Convocatòria oberta

 

 

Pot sol·licitar una beca qualsevol estudiant de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona que, dins de l’any natural de la convocatòria de la beca, compleixi un dels següents requisits:
1.- Ser estudiant de grau, en el darrer curs i amb un mínim de 210 ECTS superats.
2.- Ser estudiant de màster oficial o de doctorat a la Facultat de Belles Arts.

És condició indispensable no estar impartint docència a la Universitat de Barcelona i no haver estat guanyador/a
d’una d’aquestes beques en edicions anteriors.

 

 

a) Sol·licitud de participació degudament signada

b) Expedient acadèmic, indicant el nombre de crèdits aprovats i resguard de matrícula. En el cas d’iniciar ensenyament de màsters oficials o doctorats s’haurà de presentar certificat d’admissió, i en el moment d’acceptació de la beca s’haurà d’acreditar la condició d’estudiant aportant la matrícula.

c) Currículum Vitae.

d) Breu dossier documentat de la trajectòria i obra de l’estudiant, susceptible de ser valorat per un tribunal i amb un mínim de cinc fotografies de l’obra recent. Aquest dossier pot anar acompanyat d’una obra de tècnica i format lliures.

e) Presentació d’un projecte de creació i/o experimentació artística. El projecte haurà de constar de títol, abstract i memòria –màxim tres fulls, podent afegir-hi il·lustracions-. Cal indicar si el projecte es realitzarà al nostre país o en un país estranger i, en aquest darrer cas, cal lliurar la documentació que justifiqui l’admissió en el centre d’acollida triat o, en el seu defecte, la documentació dels tràmits corresponents amb un organisme oficial. Aquest projecte haurà de ser inèdit i haurà de donar lloc a almenys a una obra.

 

Tota la documentació s’haurà de presentar en ordre segons els punts d’aquest apartat, en un sol volum i en format PDF.
En la portada hi constarà: nom de l’alumne/a, Beques per a la creació artística i any de convocatòria

Les sol·licituds es presentaran a través del formulari en línia www.guaschcoranty.com/beques/ o per correu electrònic
fguasch@ub.edu

 

 

 

 • Sessions consulta dossiers: 18 de setembre, 25 de setembre, 9 d’octubre i 16 d’octubre de 2018
 • Presentació de les sol·licituds: 22 al 31 d’octubre de 2018, ambdós inclosos.
 • Selecció de dossiers: 13 de novembre 2018 [Llistat admesos i exclosos 2018-2019]
 • Notificació de resultats: 14 de novembre 2018
 • Entrega de credencials:  27 de novembre 2018

Les sol·licituds es presentaran a través del formulari en línia www.guaschcoranty.com/beques/ o per correu electrònic
fguasch@ub.edu

 

 

 

 

 

La Comissió avaluadora estarà formada per:

 • Oscar Padilla Macho Departament d’Arts Visuals i Disseny, secció de processos artístics i edició
 • Assumpta Bassas Vila. Departament d’Història de l’Art
 • Juan José Pacheco Puig Departament d’Arts  i Conservació-Restaració, secció Escultura i Creació
 • Marta Maria Lafuente Cuenca Departament d’Arts i Conservació-Restauració, secció dibuix
 • Montserrat Morcate Casera Departament d’Arts Visuals i Disseny, secció d’Art o Cultural Visual

 

 

Resolució 2018-2019

Projectes guanyadors 2018-2019
 • White cube – Black box de Marc Anglès Cacha
 • Procesos del Plantoceno de Paula Bruna Pérez
 • El huerto de Tomás. Cultivar la memoria de David Mesa Cedillo
 • Las ficciones son cosas serias d’ Helena Nadal Vinent

Consulta l’Acta de la reunió de la Comissió Avaluadora 2018 2019

 

Comissió Avaluadora 2018-2019

 

 

 

 

 

 • Oscar Padilla Macho Departament d’Arts Visuals i Disseny, secció de processos artístics i edició
 • Assumpta Bassas Vila. Departament d’Història de l’Art
 • Juan José Pacheco Puig Departament d’Arts  i Conservació-Restaració, secció Escultura i Creació
 • Marta Maria Lafuente Cuenca Departament d’Arts i Conservació-Restauració, secció dibuix
 • Montserrat Morcate Casera Departament d’Arts Visuals i Disseny, secció d’Art o Cultural Visual

 

Resolució 2017-2018

Projectes guanyadors 2017-2018
 • Levantamiento de una isla de Valentina Alvarado Mato
 • El futuro de Sara Agudo Millan
 • Soportar el paisaje de Josefina Valenzuela Reymond
 • Proyectos para nuevas montañas de Mercedes Pimiento Moral

Consulta l’Acta de la reunió de la Comissió Avaluadora 2017-2018

Comissió Avaluadora 2017-2018
 • Raquel Pelta Resano
 • Susana Solano
 • Josep Mata
 • Rafel Griera Padrosa
 • Jacobo Sucari