Beques

 

Beques per a la creació artística

Són anuals i tenen com a objectiu ajudar i incentivar els projectes de creació i investigació dels estudiants de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona que hagin superat un mínim de crèdits de Grau o estiguin inscrits en els programes oficials de Postgrau.

Convocatòria 2021-2022

Convocatòria oberta

 Pot sol·licitar una beca qualsevol estudiant de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona que, dins de l’any natural de la convocatòria de la beca, compleixi un dels següents requisits:

1.- Ser estudiant de grau, en el darrer curs i amb un mínim de 210 ECTS superats.
2.- Ser estudiant de màster oficial o de doctorat a la Facultat de Belles Arts.

És condició indispensable no estar impartint docència a la Universitat de Barcelona i no haver estat guanyador/a
d’una d’aquestes beques en edicions anteriors.

 

 

a) Sol·licitud de participació degudament signada *.

b) Expedient acadèmic, indicant el nombre de crèdits aprovats i resguard de matrícula. En el cas d’iniciar ensenyament de màsters oficials o doctorats s’haurà de presentar certificat d’admissió, i en el moment d’acceptació de la beca s’haurà d’acreditar la condició d’estudiant aportant justificant de matrícula.

c) Currículum Vitae.

d)Breu dossier documentat de la trajectòria i obra de l’estudiant, susceptible de ser valorat per un tribunal i amb un mínim de cinc fotografies de l’obra recent. Aquest dossier pot anar acompanyat d’una obra de tècnica i format lliures.

e)Presentació d’un projecte de creació i/o experimentació artística. El projecte haurà de constar de títol, abstract i memòria –màxim tres fulls, podent afegir-hi il·lustracions-. Cal indicar si el projecte es realitzarà al nostre país o en un país estranger i, en aquest darrer cas, cal lliurar la documentació que justifiqui l’admissió en el centre d’acollida triat o, en el seu defecte, la documentació dels tràmits corresponents amb un organisme oficial. Aquest projecte haurà de ser inèdit i haurà de donar lloc a almenys a una obra.

Tota la documentació s’haurà de presentar en ordre segons els punts d’aquest apartat, en un sol volum i en format PDF de màxim 5MB. En la portada hi contarà nom de l’alumne, Beques per a la creació artística i any de convocatòria.

*La sol·licitud haurà de disposar de signatura electrònica autoritzada, en cas contrari, caldrà fer arribar a la Fundació la sol·licitud original degudament signada.

 

 

 

 • Sessions consulta dossiers: Cal demanar cita prèvia a través del correu electrònic fguasch@ub.edu
 • Presentació de les sol·licituds: 5 al 25 d’octubre de 2020, ambdós inclosos.
 • Selecció de dossiers: Novembre 2020
 • Notificació de resultats:  Novembre 2020
 • Entrega de credencials:  per determinar

Les sol·licituds es presentaran a través del formulari en línia www.guaschcoranty.com/beques/ o per correu electrònic
fguasch@ub.edu

 

 

 

  Pendent de confirmació

   

  Resolució 2020-2021

  Projectes guanyadors 2020-2021
  • Extinción glaciar de Poleka-Kasue, expedición por una memoria perdida del agua de Natàlia Castañeda
  • RPM, revoluciones por minuto de Carlos Vásquez
  • Apofàtica de Joan Villaplana
  Comissió Avaluadora 2020-2021
  • Diego Marchante. Departament d’Arts Visuals i Disseny
  • María Leria Morillo. Departaments d’Arts Conservació-Restauració
  • Oriol Vaz-Romero. Departaments d’Arts Conservació-Restauració

  Històric beques