Perfil contractant

Instruccions internes de contractació
Instruccions internes de contractació de la Fundació Guasch Coranty reguladores dels procediments d’adjudicaciño dels contractes d’obres, suministraments i serveis no subjectes a regulació harmonitzada

Expedient FPP 01/2015 – Procediment de concurrència limitada (contracte no subjecte a regulació harmonitzada) per a la contractació conjunta del servei consistent en la gestió discrecional i individualitzada de les carteres de valors

Adjudicació contracte de gestió discreccional i individualitzada de cartera de valors. Procediment de concurrència limitada.  Expedients números FGC 01/2015; FMCM- 01/2015; FPP 01/2015